Accessos directes:
Taxi

MÁS DE 329 MILLONES DE VIAJEROS UTILIZAN EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁMBITO DEL AMB EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2012

 • (Texto íntegro disponible en catalán)

 • Els serveis d’autobús que connecten el Baix Llobregat amb Barcelona presenten increments entre l’1 i el 6%.
 • Els serveis no integrats com l’Aerobús i el Barcelona City Tour creixen un 5 i 6%, respectivament.
 
Antoni Poveda, vicepresident de Transports i mobilitat de l’AMB, Joaquin Forn president de TMB, han fet balanç avui 30 de juliol, de les dades dels viatgers que durant el primer semestre de l’any 2012 han utilitzat els serveis de metro i autobús (de gestió indirecta i directa) que són competència de l’AMB, en l’àmbit dels 18 municipis on donen servei.
 
En el global dels sis primers mesos de 2012, els viatgers que han utilitzat el sistema de transport públic de metro i autobusos (gestió directa i indirecta) de l’AMB ha estat de 329,47 milions, el que suposa un descens de 5,6 milions de viatgers menys respecte el mateix període de l'any 2011 (un decrement de l’1,7%).
 
Els serveis de transport públic responsabilitat de l’AMB s'organitzen en serveis de gestió directa, gestionats per Transports Metropolitans de Barcelona (empreses públiques de metro i autobusos), i en serveis de gestió indirecta, gestionats per empreses privades que mantenen una relació contractual amb l'AMB. També cal distingir entre serveis integrats en el sistema tarifari i no integrats.
Les dades globals atenent aquesta classificació són:
 

Viatgers en Serveis deTransport públic competència de l’AMB:
Viatgers Gener-Juny
Increment 11-12
2012
2011
absolut
%
Serveis Gestió directa TMB
 
 
 
 
Integrats en el sistema tarifari:
Xaxa Autobús
93.312.154
94.088.793
-776.639
-0,8%
Metro
196.276.152
200.396.999
-4.120.847
-2,1%
No integrats en el sistema tarifari:
Bus Turístic
2.686.058
2.688.119
-2.061
-0,1%
Tramvia Blau
109.250
104.401
4.849
4,6%
Serveis Gestió indirecta AMB
 
 
 
 
Integrats en el sistema tarifari:
Xarxa Autobús
34.544.806
35.357.754
-812.948
-2,3%
No integrats en el sistema tarifari
Aerobús
2.224.166
2.104.116
120.050
5,7%
Barcelona City Tour
325.661
306.240
19.421
6,3%
Total
329.478.247
335.046.422
-5.568.175
-1,7%
 
 
 
 
 
 

Analitzem seguidament l’evolució en cada àmbit de gestió:
 
*      Serveis de Gestió indirecta de l'AMB
(línies operades per empreses concessionàries de l’AMB)
 
Els serveis de gestió indirecta de l'AMB han transportat 37 milions de viatgers durant el primer semestre de 2012, xifra que suposa un lleuger descens de l’1,8% respecte a al mateix període de l’any anterior.
Es trenca així la tendència positiva que es va mantenir fins el mes de gener. Aquesta es va capgirar en els mesos posteriors fins arribar a un màxim de disminució en el mes de maig.
 
No obstant, entre els serveis de gestió indirecta el comportament de la demanda és diferent segons l’àmbit territorial on es presten els serveis i també entre els serveis integrats o no en el sistema tarifari.
Així, dels resultats de la gestió indirecta es pot destacar que l’evolució de la demanda dels serveis d’autobús integrats que operen al Baix Llobregat i comuniquen amb Barcelona no ha sigut negativa:
 
Serveis integrats del Baix Llobregat:
 • En el servei diürn del Baix Llobregat la gran majoria de serveis presenta increments moderats que oscil·len entre l’1 i el 6%.
 
·           L’increment més alt (5,7%) correspon al servei urbà de Sant Feliu de Llobregat.    L’augment més significatiu correspon a la línea SF1, assolint un increment del 7,8%.
 
 • Un altre dels increments més alts (4,6%) correspon a les línies del Servei entre San Boi i Barcelona (Concessió U-2). Els augments més notables corresponen a les línies L79(29,8%), SB2(16%) i L46(14,4%).
 
 • Altres serveis que presenten creixements moderats són el servei de Castelldefels amb un 2,5% i el servei d’Hospitalet amb un 1,4% de creixement conjunt. Del servei de Castelldefels destaquen les línies CF1(8,6%), L97(7,8%) i la L99(5,6%), i del servei d’Hospitalet la PR3(7,7%) i la PR1(7,4%).
 
 • Pel que fa al Nitbus del Baix Llobregat es manté estable amb un augment de l’1%. Destacar la línia a l’Aeroport (N17) amb una taxa de creixement d’un 5,9%, i les línies de Barcelona-Sant Joan Despí (N15) i Barcelona-Castelldefels (N16) les dues amb creixements de l’1,8%.
 
Serveis integrats del Barcelonès Nord:
 • Respecte els serveis diürns del Barcelonès Nord i d’Horta de Barcelona cal comentar que els efectes de l’ampliació de la xarxa de metro encara es fan palesos en els serveis. Aquest han enregistrat pèrdues acumulades de viatgers del 7,5% i del 6,7% respectivament.
 • Pèrdua moderada (0,1%) de les línies del Nocturn de Barcelona i àmbit nord de l’AMB. Cal, però, destacar les línies N0 i N7, que donen servei intern a la ciutat de Barcelona, amb uns creixements percentuals, respectivament, del 8,9% i del 8,3%. 
 
Serveis no integrats
- El servei a l’Aeroport de Barcelona, Aerobús, ha guanyat prop de 120.000 viatgers en relació al mateix període de 2011, amb un creixement percentual del 5,7%.
En aquest sentit, l’Aerobús s’ha configurat com un element bàsic per garantir l’accessibilitat en transport públic col·lectiu entre Barcelona i l’Aeroport.
 
-El servei del segon bus turístic de Barcelona Barcelona City Tour  manté encara una elevada taxa de creixement: un 6,3% en relació a 2011.
 
*      Serveis de Gestió Directa de l'AMB
 (TMB, metro i autobús)
 
El passatge a les xarxes de TMB ha disminuït un 1,6% el primer semestre de 2011, en comparació amb l’any anterior. Dels 292,4 milions de viatgers, 196,3 milions ho han fet en la xarxa de Metro, 93,3 milions en la xarxa d'autobusos de Transports de Barcelona i 2,8 milions en el Bus Turístic i Tramvia Blau.
 
Com en el cas dels serveis de gestió indirecta, el comportament de la demanda és diferent segons el tipus de servei:
 
Pel que fa als serveis integrats destacar:
 • La xarxa de metro ha experimentat una pèrdua del 2,1%, mentre que la disminució de viatgers en la xarxa d’autobusos ha sigut més moderada, assolint un percentatge del 0,8%.
Pel que fa als serveis no integrats:
 • El Tramvia Blau ha tingut un increment d’usuaris del 4,6%, mentre que el Bus turístic ha obtingut un nombre de viatgers molt similar a l’assolit durant el mateix període de l’any 2011.

Tornar