Accessos directes:
Taxi

T-Verda Metropolitana

La targeta T-verda és un títol de transport que permet utilitzar de forma il·limitada i gratuïta els serveis de transport públic integrats dins de les 6 zones tarifàries delimitades a partir de la zona tarifària 1. La targeta T-verda és un títol personal i intransferible amb el nom i el DNI/NIE que cal validar a cada viatge.

Se'n podran beneficiar els ciutadans de l'àmbit metropolità que hagin donat de baixa i desballestat un vehicle sense etiqueta ambiental.

El titular de la targeta T-verda podrà cedir, per una única vegada, el dret a la targeta T-verda a un segon beneficiari que podrà ser qualsevol membre de la seva unitat familiar (tal com defineix l'article 82 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques).

La durada de la targeta T-verda serà de tres anys. Malgrat l'anterior, la targeta T-verda s'haurà de renovar anualment. La renovació de la targeta es realitza sense cap cost pel beneficiari i de manera automàtica. La targeta T-verda es rep al domicili.


Notes informatives referents al Reglament d’ús:

Contacte

Per a qualsevol petició d'informació, reclamació o suggeriment de la Targeta TVerda pot trucar al telèfon 900 700 077 o fer servir el nostre formulari web, fent clic al següent enllaç:

Formulari web

Requisits

La persona, resident a l'àrea metropolitana de Barcelona (Municipis AMB) sol·licitant de la targeta T-verda haurà d'acreditar:

 1. Ser major d'edat.

 2. Estar empadronat dins l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona.

 3. Haver desballestat un vehicle de la seva titularitat, comprometent-se a no adquirir de nou cap vehicle durant la vigència de la T-verda. Només tindran validesa els vehicles desballestats els sis mesos anteriors a la sol·licitud d’aquest títol de transport i que el municipi que figuri al permís de circulació o a l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) del vehicle sigui de l’àmbit territorial de l’ATM.

 4. Acreditar que ha estat propietària del vehicle desballestat com a mínim els darrers sis mesos abans del desballestament.

 5. No haver adquirit un vehicle els 6 mesos abans del desballestament.

 6. Els vehicles de propietat del sol·licitant hauran del ser els següents:

  1. Turismes dièsel (M1) fins a EUR 3 (matriculats abans de 2006. Sense etiqueta de la DGT).

  2. Turismes gasolina (M1) o gas fins a EUR 2 (matriculats abans de 2000. Sense etiqueta de la DGT).

  3. Moto tipus pre-EUR o EUR 1 (ciclomotors matriculats abans del 17/06/2002 i motocicletes matriculades abans del 01/07/2004).

Aquells sol·licitants residents fora de l'àmbit dels 36 municipis de l'AMB hauran de tramitar la sol·licitud i gestions directament amb: ATM.

Pujar

Com es pot aconseguir?

Per sol·licitar la targeta T-verda s'ha d'enviar la documentació següent a l’apartat de correus de la Targeta Verda Metropolitana, fent servir el document de sobre resposta:

 • Imprès de sol·licitud: emplenat i signat.
 • Document de certificació de desballestament del vehicle emès per un centre autoritzat de tractament de vehicles o per un servei municipal de recollida de vehicles.

Pujar

Cessió de la targeta

El titular de la targeta i el segon beneficiari hauran d'enviar, per correu a l'AMB fent servir el sobre resposta la documentació següent:

 • Imprès de sol·licitud: emplenat i signat (tant pel titular com pel nou beneficiari).
 • Acreditar la seva condició de membre de la unitat familiar. Pot obtenir més informació sobre la Unitat Familiar al següent enllaç.
 • Adjuntar la targeta T-verda del titular per procedir a l'emissió de la nova targeta a nom del beneficiari.

Pujar

On es pot fer servir? A les 6 zones tarifàries dintre de l’àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona

6 zones tarifàries

Pujar

Incidències amb les targetes:

 1. Què cal fer si no funciona?

  En el cas que la targeta funcioni malament i la rebutgi una màquina validadora, els agents d'estacions o els conductors d'autobús en facilitaran un bescanvi provisional, per un període de 45 dies. En aquest termini la persona titular rebrà al seu domicili, sense cap cost, un duplicat de la targeta original. En aquest cas, no s’ha de fer cap sol·licitud per la nova targeta.

 2. Què cal fer si es perd o és robada?

  En cas de pèrdua o sostracció de la targeta T-Verda, cal posar-se en contacte amb el telèfon gratuït d'informació: 900 700 077 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h).

  En un termini màxim de dos mesos, li'n trametran un duplicat. No es podrà expedir, en aquest cas, més d'un duplicat a l'any. En cas que calgui emetre duplicats, es pot establir l'abonament de les despeses de gestió.

 3. Què cal fer si es canvia el domicili del sol·licitant o el beneficiari?

  En cas de canvi de domicili ha de trucar al telèfon 900 700 077 per avisar de la nova adreça d’empadronament.

Pujar