Accessos directes:
Taxi

L’AMB CELEBRA UNA JORNADA TÈCNICA ADREÇADA A RESPONSABLES DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL I GESTORS DE MOBILITAT METROPOLITANS

L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha celebrat, aquest 27 de setembre, una jornada tècnica amb la participació de la Diputació de Barcelona, representants de l’àmbit de la mobilitat dels ajuntaments metropolitans i responsables d’empreses vinculades al sector.

En el transcurs de la jornada, presentada pel vicepresident de Transport i Mobilitat de l’AMB, Antoni Poveda, i el vicepresident de Territori de la Diputació, Josep Llobet s’han presentat els principals resultats de l’Enquesta de mobilitat 2011, realitzada als residents de 4 i més anys d’edat dels municipis de la primera corona metropolitana excepte Barcelona.
També s’ha debatut sobre els plans de mobilitat urbana municipals i el futur pla metropolità de mobilitat urbana.
Les dades més destacades de l’Enquesta de mobilitat 2011 referida al 17 municipis de la primera corona metropolitana són:
- La mobilitat personal (per anar a comprar, gestions personals, oci, etc.) és majoritària: un 61% dels desplaçaments es fan per aquests motius. L’anar a treballar o a estudiar engloba el 39% restant.
- Gairebé el 75% dels desplaçaments es fan en modes sostenibles (anar a peu, en bicicleta o en transport públic).
- De mitjana, el 62% dels desplaçaments es realitzen dins del municipi de residència, valor elevat tenint en compte les importants relacions que s’estableixen amb Barcelona ciutat.
- El mitjà de transport millor valorat és l’anar a peu; la menor valoració l’obtenen els serveis regionals de Renfe operadora.
L’Enquesta de mobilitat 2011 és una estadística bàsica per obtenir informació sobre els desplaçaments que realitza la població de la primera corona metropolitana i sobre la seva valoració respecte de la xarxa de transports existent, i ha servit de base per a la realització dels Plans de mobilitat urbana dels seus municipis. En total s’han entrevistat a 18.323 persones. S’ha elaborat gràcies al conveni de col·laboració signat l’any 2010 per ambdues administracions.
El treball de camp l’ha realitzat l’empresa Institut Opinòmetre; la supervisió, control, explotació i anàlisi de resultats l’ha realitzat l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB).
Hàbits de mobilitat
Els residents a la primera corona metropolitana (excepte Barcelona) efectuen diàriament 4,05 milions de desplaçaments, el que equival a 3,4 desplaçaments/persona-dia.
La mobilitat per motius personals (anar a comprar, de passeig, per oci, gestions personals, etc.) és la principal i engloba el 33,3% dels desplaçaments. D’altra banda, un 12,1% es realitzen per anar a treballar i un 9,3% per anar a estudiar. El 45,3% restant són tornades a casa.
L’Enquesta de mobilitat 2011 mostra que més de la meitat dels desplaçaments (el 54,7%) es realitzen caminant o en bicicleta. El transport públic engloba el 18,5% de la mobilitat diària i en vehicle privat se’n fan el 26,9% del total de desplaçaments.
No obstant, s’observen diferències segons si els viatges es fan dins del municipi o són intermunicipals. En el primer cas, els modes no motoritzats engloben més del 70%, front a un 21% del vehicle privat i un 9% del transport públic. En el segon, el transport públic esdevé el mode de transport més utilitzat (amb un 49% de desplaçaments), seguit del transport privat.
Respecte dels viatges realitzats en cotxe, s’obtenen valors d’ocupació mitjana d’1,3 persones/vehicle, valor que augmenta lleugerament en aquells fluxos interns al municipi (gairebé 1,4). Així mateix, l’aparcament en destinació principal és el carrer (engloba el 38,1% dels viatges), si bé en la mobilitat interna al municipi de residència assoleix major proporció l’aparcament en propietat/lloguer (engloba el 47,1% d’aquests viatges).
La durada mitjana declarada dels desplaçaments és de 19 minuts, amb diferències notables entre els diferents modes de transport: en transport públic, la durada mitjana és de 35 minuts; en vehicle privat, de 20 minuts; i en bicicleta o a peu, de 13 minuts.
Quant als fluxos o tipus de recorregut dels desplaçaments, cal destacar que dels 4,05 milions, el 75% es realitzen dins del territori de la primera corona metropolitana (excepte Barcelona) i, particularment, 2,52 milions es fan internament als municipis. Això indica que el 62,2% de la mobilitat és autocontinguda, és a dir, es realitza dins del mateix municipi de residència. És un valor elevat tenint en compte les importants relacions de mobilitat que es donen amb Barcelona ciutat. El 25% restant són desplaçaments que connecten amb municipis de fora d’aquest àmbit o es realitzen externament a aquest àmbit.
Valoracions sobre la xarxa de transport i motius d’utilització dels mitjans de transport
L’Enquesta de mobilitat 2011 ha permès conèixer les valoracions que els residents a la primera corona metropolitana atorguen als diferents mitjans de transport. Així, l’anar a peu és el mitjà més ben valorat (amb un 8,2 sobre 10), seguit del cotxe, de la moto i de la bicicleta, amb valors molt similars (ronden el 7,6). El tramvia és el mitja de transport públic amb millor valoració (un 7,2). Els serveis regionals de Renfe operadora obtenen la menor puntuació (un 6,4).
D’altra banda, en preguntar pel motiu d’utilització del transport públic, la seva rapidesa i el bon servei que ofereix són els dos ítems amb major nombre de respostes. Per a aquells que no l’utilitzen, els motius principals són la inadequació de l’oferta de serveis al seus recorreguts i la seva preferència pel transport privat. En el cas dels usuaris habituals del transport privat, justifiquen la seva utilització per la comoditat i la rapidesa.

Tornar